• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
triển khai thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
triển khai thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm , giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm , giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Quyết định: Thành lập Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021
Quyết định: Thành lập Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021