Ban biên tập Trang TTĐT thành phố Lai Châu

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Phụ trách kỹ thuật_ Quản trị Website

CB Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại: (021) 33.791.018

Fax: (021) 33.791.018

Email: thangnd.tplc@laichau.gov.vn

Webmaster

Điện thoại: (021) 33.000.000

Fax: (021) 33.000.001

Email: bbttp@laichau.gov.vn

Hỏi - Đáp Pháp luật

Điện thoại: 0213.3877.787

Email: phongtuphaptxlc@gmail.com