• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2021
Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QOAN năm 2021
Nghị quyết kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022
Nghị quyết kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022
Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,
Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương trình MTQG ...
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện KH phát triển KTXH, Dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh quốc gia năm 2023
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã ...
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 6 năm 2021
1. Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 20212.BC phát ...
Tài liệu họp UBND thành phố tháng 02 năm 2024
STTĐƠN VỊ BÁO CÁONỘI DUNGTRẠNG THÁITG CẬP NHẬT1Văn phòng HĐND-UBNDBáo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 02 và một số ...