Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tình hình KT-XH

Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2015
(Ngày đăng :16/09/2015 12:00:00 SA)

Ngày 09/9/2015 UBND thành phố ban hành thông báo số 56a/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2015.

Ngày 09/9/2015, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2015. Dự và chỉ đạo phiên họp có Đồng chí Nguyễn Xuân Tú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí thành viên UBND thành phố; dự phiên họp còn có đại diện Lãnh đạo: Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thuế thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và Lãnh đạo UBND các xã, phường. Sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn báo cáo các nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2015

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo do Văn phòng HĐND - UBND tham mưu. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Đại biểu, các phòng, ban, xã, phường vào dự thảo Báo cáo, giao Văn phòng tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo trình UBND thành phố.

2. Dự thảo Báo cáo tình hình thu chi NSĐP, giải ngân nguồn ngân sách 8 tháng; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 4 tháng cuối năm 2015

 Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Đại biểu, các phòng, ban, xã, phường vào dự thảo Báo cáo, giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo trình UBND thành phố.

II. ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, xã phường chủ động rà soát, xác định các nội dung trong chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố Quý IV năm 2015 (tại Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 19/01/2015 của UBND thành phố) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm để chủ động tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thực hiện, triển khai đúng tiến độ đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSĐP năm 2016 sát với tình hình thực tế địa phương và tuân thủ các quy định hiện hành. Tham mưu xây dựng các Nghị quyết, Đề án được phân công đảm bảo thời gian theo quy định.

2. Lĩnh vực Kinh tế - Thương mại – Dịch vụ - Du lịch

- Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã, phường liên quan tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND Tỉnh đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa mùa và các cây trồng vụ Thu đông; chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Đông và Đông xuân năm 2015-2016 theo đúng lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất tăng vụ đảm bảo Kế hoạch giao. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động dự trữ thức ăn và phòng chống đói, rét cho gia súc trong mùa đông; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

- Ban Chỉ đạo trồng rừng, trồng chè chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch trồng chè chất lượng cao, trồng rừng mới năm 2015; Đồng thời rà soát quỹ đất, nhu cầu của nhân dân tham mưu xây dựng Kế hoạch trồng rừng mới, trồng chè chất lượng cao năm 2016.

- Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và 02 xã San Thàng, Nậm Loỏng tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (2011 - 2015); Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2015 đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Giao Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các xã, phường tiếp tục tập trung thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt dự toán giao; đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế trong định mức theo quy định.

3. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản, Giải phóng mặt bằng

Giao đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp – Phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, xã, phường liên quan hoàn thiện quy hoạch chi tiết 05 xã, phường theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo phường Đoàn Kết chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành tập trung xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ tràn lan trên trục đường Chiêu Tấn; di chuyển các hộ kinh doanh dọc trục đường Chiêu Tấn vào ổn định kinh doanh tại chợ Đoàn Kết và chợ Trung tâm; Chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sửa chữa chợ Đoàn Kết trình Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Ban QLDA, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án chuyển tiếp năm 2014, hoàn thành giải ngân trước 30/9/2015; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới năm 2015, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

- Chỉ đạo Trung tâm PTQĐ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các xã phường trong công tác giải phóng mặt bằng, BT, HT, TĐC các dự án đảm bảo thời gian theo quy định. Tiếp tục tham mưu cho tổ công tác thành phố giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án để báo cáo Ban Chỉ đạo cho chủ trương thực hiện.

- Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, hoàn thành xong trong tháng 9/2015.

4. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

Giao đồng chí Mạc Quang Dũng – Phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức quản lý tốt nhóm trường Mầm non tư thục trên địa bàn; thẩm định hồ sơ xét công nhận 02 trường chuẩn Quốc gia năm học 2014 - 2015; tham mưu xây dựng Đề án thực hiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 và Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2015 - 2020 đảm bảo thời gian theo quy định.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, phường tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2015 - 2020 đảm bảo kế hoạch giao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nhà văn hóa tại các tổ dân phố, bản, tránh kết dư ngân sách.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh, phòng Văn hoá và Thông tin bám sát cơ sở xây dựng kế hoạch, tin, bài, phóng sự tuyên truyền kịp thời về Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nội dung tuyên truyền tập trung hướng về cơ sở.

- Chỉ đạo phòng Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các xã, phường thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2015; rà soát, bình xét hộ nghèo năm 2015; Đẩy mạnh công tác phối hợp lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện ma túy đảm bảo kế hoạch giao và tuân thủ các quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng BTXH.

- Chỉ đạo các xã, phường chủ động phối hợp với Chi cục Thống kê rà soát, đánh giá điều tra thống kê chỉ tiêu dân số và thu nhập bình quân đầu người đảm bảo sát thực tế.

 - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát dịch tễ, phòng chống dịch bệnh kịp thời...

5. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Thanh tra, Tư pháp

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện ảnh hưởng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

- Tiếp tục chỉ đạo cuộc diễn tập chiến đấu trị an năm 2015 tại phường Tân Phong đảm bảo Kế hoạch và yêu cầu đề ra. Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an ninh trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII.

6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường trình Ban Thường vụ cho ý kiến. Đôn đốc các xã, phường điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc theo đúng quy định.

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, xã, phường.

- Đối với biên chế của các cơ quan, đơn vị, xã, phường được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch điều tiết nguồn kinh phí phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và chi trả tiền lương cho cán bộ, CCVC.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Tú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2015. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, có kế hoạch triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018(20/11/2018 8:06:36 SA)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2018(28/09/2018 3:32:46 CH)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 8 năm 2018(28/08/2018 8:58:19 SA)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 7 năm 2018(30/07/2018 3:01:32 CH)

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 6 năm 2018(04/07/2018 8:41:21 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này