Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tin tức hoạt động

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 11/2016
(Ngày đăng :01/11/2016 7:30:56 SA)

Tháng 11/2016, công tác tuyên truyền trên  trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

  1. Tiếp tục tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, Thành phố đi vào cuộc sống, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh, Thành phố; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định (Công văn số 2016/UBND-XD, ngày 12/10/2016 của UBND Tỉnh); Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng tháng 10, nhiệm vụ tháng 11/2016.
  2. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyên truyền cần tập trung nêu bật những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các đơn vị, địa phương; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Kế hoạch số 1207/KH-UBND, ngày 01/7/2016 của UBND Tỉnh); đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch phá hoại về nền tảng, tư tưởng của Đảng...
  3. Tiếp tục tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn; các hoạt động sản xuất kinh tế, việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăm sóc thu hoạch các loại rau màu, cây lương thực; chuẩn bị đất, giống vụ đông đảm bảo kế hoạch, kịp thời vụ; thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng chống thiên tai, phòng - chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh;… Công tác tuyên truyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.
  4. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Công tác tuyên truyền cần chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, Thành phố.
  5. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động đồng bào di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào dịp cuối năm... Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; qua đó chủ động đề xuất các giải pháp, nâng cao năng lực dự báo, góp phần ổn định xã hội.

   *Một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 11/2016

- Tiếp tục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

- Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2016); 70 năm Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (09/11/1946 - 09/11/2016); 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016); 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016); 76 năm ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2016); 196 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2016). Công tác tuyên truyền cần nêu bật vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các sự kiện kỷ niệm đối với đời sống xã hội, qua đó góp phần nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   * Một số khẩu hiệu tuyên truyền

          + Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp!

          + Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          + Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thành phố ổn định và phát triển toàn diện!

          + Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thành phố quyết tâm xây dựng thành phố Lai Châu sáng - xanh - sạch - đẹp!

          + Nhiệt liệt chào mừng 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)!

          + Nhiệt liệt chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)!

          + Thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

          + Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

          + Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội!

          + Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          + Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          + Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin liên quan

Tuyên truyền giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2018 11:07:05 SA)

Tuyên truyền giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM(01/10/2018 2:01:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(11/04/2017 9:35:36 SA)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2017(03/03/2017 10:46:13 SA)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 2/2017(06/02/2017 7:50:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này