Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/2016/QH14 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 5 28/03/2018
2 804-808/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 34 28/03/2018
3 786/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7 phường Quyết Tiến đã ban hành tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 13 28/03/2018
4 409/UBND-NV V/v Triển khai lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Lai Châu 35 27/03/2018
5 413/KH-UBND V/v Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ThU ngày 18/10/2017 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyêt số 11-NQ/TW, Nghị quyêt số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương 12 27/03/2018
6 417/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 3 năm 2018 17 27/03/2018
7 Dự thảo Đề án: Đặt tên đường, phố trên địa thành phố Lai Châu 46 27/03/2018
8 772/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 33 26/03/2018
9 435-450/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát truển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 17 26/03/2018
10 451-462/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát truển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 7 26/03/2018
11 367/KH-KĐ V/v Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một số luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 14 21/03/2018
12 693-696/QĐ-UBND V/v Bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 1) dự án: Xỷ lý điểm đen tại Km38+500/QL4D, tỉnh Lai Châu 21 14/03/2018
13 690-692/QĐ-UBND V/v Giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 61 09/03/2018
14 688/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 85 09/03/2018
15 675/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung (lần 1) dự án: Xử lý điểm đen tại Km38+500/QL4D, tỉnh Lai Châu 23 07/03/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này