Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 848/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu 116 03/04/2018
2 849/QĐ-UBND V/v Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại Lô 36B, thuộc khu 1 B, phường Đông Phong thành phố Lai Châu 151 03/04/2018
3 813/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tá định cư dự án: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật gãn dân xã Nậm Loỏng 24 03/04/2018
4 814/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tá định cư dự án: Cải tạo đường Thanh Niên 28 03/04/2018
5 07/2017/TT-BKHĐT Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 5 03/04/2018
6 342/HĐTĐKT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 69 29/03/2018
7 791/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Trần Mạnh Lực đã ban hành tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND thành phố Lai Châu 23 28/03/2018
8 792/QĐ_UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Khu lâm viên thành phố Lai Châu 49 28/03/2018
9 162/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 5 28/03/2018
10 02/2016/QH14 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 3 28/03/2018
11 804-808/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 26 28/03/2018
12 786/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7 phường Quyết Tiến đã ban hành tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 9 28/03/2018
13 409/UBND-NV V/v Triển khai lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Lai Châu 29 27/03/2018
14 413/KH-UBND V/v Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ThU ngày 18/10/2017 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyêt số 11-NQ/TW, Nghị quyêt số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương 10 27/03/2018
15 417/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 3 năm 2018 15 27/03/2018

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này