• banner__2_15938cc5c5
  • banner_00a56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3/2017

Tháng 3/2017, công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Lai Châu tập trung vào những nội dung sau:

Nội dung tuyên truyền

1. Tập trung tuyên truyền về chủ đề hành động năm 2017 “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, Thành phố năm 2017.

2. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII), các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng); Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy chế hoạt động thông tin cơ sở (theo Kế hoạch số 207/KH-UBND, ngày 15/02/2017 của UBND Thành phố); chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuế; cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng Lai Châu tháng 02, nhiệm vụ tháng 3/2017.

3. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

4. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; các cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp, các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào miền núi. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vụ việc ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Phong Thổ; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng... hoạt động sản xuất phát triển kinh tế (chăm sóc vụ đông - xuân, các loại cây công nghiệp, thủy sản, phát triển rừng...); các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn, qua đó đề xuất các giải pháp giúp các cấp, các ngành kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lai Châu.

5. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị (theo Chỉ thị số 229/CT-UBND, ngày 17/02/2017 của UBND Thành phố). Tuyên truyền đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường tiến tới đại hội thể dục thể thao thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2017.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

7. Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nhất là lợi dụng Internet, thông qua các trang Web, trang mạng xã hội, blog cá nhân nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán, sử dụng chất ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố, qua đó chủ động đề xuất các giải pháp, nâng cao năng lực dự báo, góp phần ổn định xã hội.

Tập trung tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, có tác dụng cổ vũ, động viên toàn xã hội học tập và làm theo.

Một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 3/2017

Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2017), 71 năm ngày ký Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt (06/3/1946 - 06/3/1917); 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 08/3/2017); 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017); 82 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2017)… Công tác tuyên truyền cần nêu bật vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các sự kiện kỷ niệm đối với đời sống xã hội, qua đó góp phần nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)!

2. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp!

4. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017!

6. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thành phố ổn định và phát triển toàn diện!

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 264
Hôm qua : 593