STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 137/NQ-HĐND 14/01/2021 Nghị quyết: Phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2021-2025
2 40/NQ-HĐND 12/01/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QOAN năm 2021
3 53/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020
4 42/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết kế hoạch tài chính 05 năm địa phương gđ 2021-2025
5 48/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ - Bát Xát
6 47/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
7 51/2020/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
8 52/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi dất, mưc vốn bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
9 54/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Nậm Nhùn khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
10 55/NQ-HĐND 04/01/2021 Nghị quyết quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND Thành phố Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
11 44/2020/NQ-HĐND 31/12/2020 Nghị quyết phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12 126/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai châu nhiệm kỳ 2016-2021
13 125/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Lai châu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
14 133/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
15 134/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/7/2016 của HĐND thành phố Lai Châu về "Mở rộng phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020"
16 132/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Về dự kiến lần thứ ba kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
17 128/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm , giai đoạn 2021-2025
18 131/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thành phố trong 6 tháng cuối năm 2020
19 130/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
20 129/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
21 117A/NQ-HĐND 28/09/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đoàn Kết khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
22 120/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Lai châu nhiệm kỳ 2016-2021
23 124/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
24 119/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về việc bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
25 122/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Về dự kiến lần thứ hai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
26 123/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021
27 118/NQ-HĐND 14/08/2020 Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
28 116/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
29 117/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
30 111/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-23020; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
31 112/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án: trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai châu
32 113/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
33 114/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thành phố lai châu 6 tháng đầu năm 2020
34 115/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quyết Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
35 110/NQ-HĐND 07/05/2020 NQ v/v tán thành báo cáo nội dung đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai châu và vùng phụ cận tỉnh lai châu, đến năm 2035
36 108/NQ-HĐND 20/03/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Sùng phài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
37 109/NQ-HĐND 20/03/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu phó Chủ tịch HĐND xã sùng phài khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
38 19/2018/NQ-HĐND 07/01/2020 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
39 106/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về kết quả giám sát việc thực hiện NQ số 39/NQ-HĐND ngày 14/12/016 của HĐND thành phố về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020
40 105/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
41 104/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Khóa III; việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 05/7'/2019 của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
42 103/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện NQ số 29/NQ-HĐND ngà 30/7/2016 của HĐND thành phố Lai Châu về "Mở rộng và phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015-2020"
43 102/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố Lai châu khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
44 101/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021
45 100/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
46 99/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ Về kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020
47 98/NQ-HĐND 25/12/2019 NQ về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội , đảm bảo QP-AN năm 2020
48 14/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
49 16/2018/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019
50 17/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết quy định biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính; một số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay4,205
  • Tháng hiện tại15,327
  • Tổng lượt truy cập1,297,115
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down