Lai Châu

{web.web_seo}


Lịch công tác từ 05/02 đến 10/02 của Lãnh đạo của TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu
(Tuần từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)
Tuần
6
2018
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết.
Đ/c Lương Chiến Công Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội..
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Thứ 3 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền họp giải quyết đề nghị của công ty cổ phần chè Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết
Thứ 4 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ 5 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Thứ 6 Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết.
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết.
Đ/c Lương Chiến Công Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội..
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền. Giải quyết công việc theo thẩm quyền.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền họp giải quyết đề nghị của công ty cổ phần chè Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết Đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các đơn vị làm nhiệm vụ tết
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vương Văn Thắng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Xuân Tú Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Giàng Thị Xoa Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Văn Khiển Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lương Chiến Công Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Phạm Minh Tuấn Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Lê Bá Anh Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Đ/c Mạc Quang Dũng Giải quyết công việc theo thẩm quyền Giải quyết công việc theo thẩm quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này