Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 814/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tá định cư dự án: Cải tạo đường Thanh Niên 77 03/04/2018
2 07/2017/TT-BKHĐT Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 7 03/04/2018
3 342/HĐTĐKT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 121 29/03/2018
4 791/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Trần Mạnh Lực đã ban hành tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND thành phố Lai Châu 27 28/03/2018
5 792/QĐ_UBND V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án: Khu lâm viên thành phố Lai Châu 93 28/03/2018
6 162/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 8 28/03/2018
7 02/2016/QH14 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 5 28/03/2018
8 804-808/QĐ-UBND V/v Giao đất tái đinh cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 34 28/03/2018
9 786/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7 phường Quyết Tiến đã ban hành tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố Lai Châu 13 28/03/2018
10 409/UBND-NV V/v Triển khai lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Lai Châu 35 27/03/2018
11 413/KH-UBND V/v Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ThU ngày 18/10/2017 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyêt số 11-NQ/TW, Nghị quyêt số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương 12 27/03/2018
12 417/GM-UBND V/v Họp UBND thành phố tháng 3 năm 2018 17 27/03/2018
13 Dự thảo Đề án: Đặt tên đường, phố trên địa thành phố Lai Châu 57 27/03/2018
14 772/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 35 26/03/2018
15 435-450/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để phát truển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến 17 26/03/2018

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này