Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2571/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 10 03/11/2016
2 2572/UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 6 03/11/2016
3 2573/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 11 03/11/2016
4 2574/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 4 03/11/2016
5 2575/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 19 03/11/2016
6 2576/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Đường Đông Pao – Séo Xin Chải kéo dài 5 03/11/2016
7 983/UBND-NV Triển khai thực hiện Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý vá sử dụng con dấu 23 02/11/2016
8 978/UBND-VP Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ ba HĐND thnahf phố khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 8 01/11/2016
9 973/UBND-QLĐT Về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết hạn sử dụng, quá hạn sử dụng trên địa bàn thành phố 5 31/10/2016
10 957/UBND-TCKH Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiện vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 8 28/10/2016
11 83/VP Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu. 24 28/10/2016
12 2473/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho CBCCVC-LLVT trên địa bàn thành phố Lai Châu 51 21/10/2016
13 2474/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho CBCCVC-LLVT trên địa bàn thành phố Lai Châu 51 21/10/2016
14 144/KH-UBND Lập lại trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Lai Châu 24 19/10/2016
15 2446/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án: Tuyến kênh K4 khu vực sản xuất xã San Thàng 10 17/10/2016

Thư viện ảnh

CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này