Lai Châu

{web.web_seo}

169 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2303/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 5 05/10/2016
2 2304/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 6 05/10/2016
3 2305/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 5 05/10/2016
4 2306/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 8 05/10/2016
5 2307/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 6 05/10/2016
6 2308/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 22 05/10/2016
7 2309/QĐ-UBND Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện dự án:Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thành phố Lai Châu. 4 05/10/2016
8 02/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thnahf phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2020 11 03/10/2016
9 73/HĐSK-KT Hướng dẫn viết sáng kiến 2016 78 30/09/2016
10 2233/QĐ-UBND Giao trách nhiệm cho công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND thành phố Lai Châu 10 30/09/2016
11 98/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2016 16 28/09/2016
12 828UBND-VP Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, LLVT, người lao động và nhân dân thực hiện mua, bán hàng hóa đúng nơi quy định 17 27/09/2016
13 785/UBND-VP Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy 22 15/09/2016
14 760/UBND-VP Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phạn "1 cửa" 21 08/09/2016
15 2146/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng xây dựng Nông thông mới tại xã Nậm Loỏng đến năm 2020 10 07/09/2016
CỔNG THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU - THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Cơ quan thiết lập trang Websites: UBND Thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Điện thoại: 02313.877.760 - Email: ubndtx-laichau@chinhphu.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mạc Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu
Ghi rõ nguồn www.thanhpho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này